STOWARZYSZENIE SPADKOBIERCÓW
POLSKICH KOMBATANTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ

STATUT

maj 2nd 2013 w dziale DOKUMENTY

STATUT

STOWARZYSZENIA SPADKOBIERCÓW

POLSKICH KOMBATANTÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

 STATUT strona tytul.

 

Przesłanie

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej skupia powojenne pokolenia potomków i duchowych sukcesorów wszystkich środowisk kombatantów II wojny światowej, jeśli za słuszne i potrzebne uznają one kultywowanie pamięci czynu zbrojnego Ojców i jego szlachetnych motywacji opartych na umiłowaniu ojczyzny i elementarnym poczuciu sprawiedliwości i którzy gotowi są – nie pomijając historycznej prawdy – we wspólnym działaniu wznieść się ponad partykularne, w tym polityczne, konflikty i interesy.

Spadkobiercy – kierując się wskazaniem Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, iż „prawem historii jest nie mówić żadnego kłamstwa i nie opuszczać niczego, co jest prawdą” – jako swój cel stawiają otwartość na wszelkie fakty dokumentujące czyn zbrojny i martyrologię okresu II wojny światowej oraz na ich rzetelną weryfikację, a następnie upowszechnianie pośród młodszych pokoleń w formach do tych pokoleń przemawiających, z poszanowaniem wartości i poczucia dobrego obyczaju Ojców.

Spadkobiercy uznają, że są wartości, postawy i czyny nieprzemijające, godne utrwalania i upowszechniania niezależnie od zmienności sytuacji politycznych. Owe wartości, postawy i czyny zrównują Ojców w oczach spadkobierców i czynią ich osobowymi wzorcami dla spadkobierców.

Spadkobiercy uznają, że wszelkie miejsca i obiekty, w których wartości, postawy i czyny Ojców zrealizowały się w sposób szczególnie widoczny, godne są wyróżnienia i upamiętnienia, rzeczywistego i zauważalnego przez obecne i przyszłe pokolenia.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze społecznym, skupiającym osoby wywodzące się ze środowisk o tradycjach integracji polskiego patriotycznego ruchu kombatanckiego okresu II wojny światowej oraz sympatyków tych tradycji, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

Stowarzyszenie jest prawnym kontynuatorem działalności Stowarzyszenia Spadkobierców Ruchu Oporu II Wojny Światowej, zarejestrowanego w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego: 0000089474 w dniu 06.02.2002 r., rozszerzającym realizację swych celów statutowych na wszystkie środowiska polskich kombatantów II wojny światowej.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji środowisk kombatanckich skupionych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i innych organizacji kombatanckich w Polsce, które wśród motywów i celów swego działania odwołują się do integracji Narodu Polskiego na bazie patriotyzmu.

§2

Stowarzyszenie działa zgodnie z treścią Konstytucji i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze całego kraju, a jego podmiotowość prawną reguluje Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. Nr 79 z 31 lipca 2001 r. poz. 855).

§3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m. st. Warszawa. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§4

Stowarzyszenie ma prawo tworzenia i rozwiązywania jednostek terenowych na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach i zakresach działania oraz reprezentuje swych członków na terenie krajowym i międzynarodowym.

§6

1.Stowarzyszenie ma prawo posiadać sztandar oraz używać pieczęci, stempli kancelaryjnych, druków organizacyjnych, legitymacji członkowskich, ustanawiania oraz nadawania odznak organizacyjnych i tytułów honorowych, a także wyróżniającego znaku graficznego i innych symboli organizacyjnych.

2.Stowarzyszenie może posiadać organ prasowy.

§7

Stowarzyszenie współdziała z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, ośrodkami naukowo-oświatowymi i podmiotami gospodarczymi w realizacji zadań zbliżonych z jego celami.

§8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim o pracę społeczną członków.

§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ukierunkowaną na realizację swoich celów statutowych oraz może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§10

Stowarzyszenie w sprawach nie wyszczególnionych w niniejszym statucie korzysta z uprawnień i kieruje się obowiązującym w Polsce Prawem o Stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§11

Celami Stowarzyszenia są:

1.Krzewienie i utrwalanie patriotyzmu i polskości we wszystkich ogólnie przyjętych i możliwych formach działania;

2.Integracja spadkobierców wszystkich środowisk polskich kombatantów II wojny światowej we wspólnym działaniu dla dobra Ojczyzny w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa;

3.Popularyzowanie i utrwalanie w narodowej pamięci dziejów walk niepodległościowych, a w szczególności polskiego patriotycznego ruchu kombatanckiego okresu II wojny światowej, formacji wojskowych, oddziałów partyzanckich, obozów koncentracyjnych, miejscowości i ludzi;

4.Udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie;

5.Otaczania opieką miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych zweryfikowanych przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, ewidencjonowanie stanu istniejących miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych oraz miejsc i pomników, jakie zostały zlikwidowane, inicjowanie i współuczestniczenie w upamiętnianiu miejsc pamięci narodowej, jakie dotychczas nie zostały upamiętnione, utrwalanie pamięci wydarzeń i faktów historycznych z relacji i przekazów kombatantów II wojny światowej;

6.Działania na rzecz zabezpieczenia przed zniszczeniem i zapomnieniem relacji kombatantów II wojny światowej zawartych w prywatnych zbiorach i wspomnieniach rodzinnych, dokumentach sądowych i archiwach instytucji;

7.Utrzymywanie więzi ze środowiskami kombatanckimi, miejscowościami, szkołami i instytucjami odznaczonymi orderami i odznaczeniami oraz uhonorowanymi imieniem ugrupowań polskiego ruchu kombatanckiego i bohaterów walk II wojny światowej;

8.Otaczanie pamięcią mogił poległych i zmarłych kombatantów II wojny światowej, dbałość o ich należyty stan i upamiętnianie w rocznice 1 Września, Święta Zmarłych, Święta Niepodległości 11 Listopada oraz Święta Zwycięstwa 8-9 Maja;

9.Działalność charytatywna w zakresie opieki nad kombatantami II wojny światowej i ich rodzinami;

10.Czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, wzajemnej życzliwości oraz działanie na rzecz samopomocy między nimi;

11.Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz, organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Stowarzyszenia;

12.Umacnianie solidarności członków Stowarzyszenia ze środowiskami o podobnych celach i zakresach działania w kraju i za granicą.

§12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Udział członków w życiu jednostek terenowych i władz naczelnych;

2.Działanie na rzecz środowiska kombatanckiego we współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi w kraju i za granicą;

3.Inspirowanie, organizowanie i rozwijanie różnych form działalności charytatywnej na rzecz kombatantów oraz członków Stowarzyszenia;

4.Gromadzenie materiałów historycznych i pamiętnikarskich dotyczących ruchu kombatanckiego z okresu II wojny światowej, ich upowszechnianie i popularyzowanie;

5.Organizowanie młodzieżowych obozów w formie Szkół Przetrwania, konkursów wiedzy Olimpiada Pamięci, opracowywanie biografii bohaterów ruchu kombatanckiego Poczet naszych Ojców oraz sporządzanie wykazów miejscowości i punktów wspierania i organizowania ruchu kombatanckiego Ostoja Ruchu Kombatanckiego;

6.Organizowanie podróży historycznych do miejsc walk i męczeństwa z okresu II wojny światowej;

7.Organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach, sesjach i konferencjach związanych z walkami o niepodległość;

8.Współpracę z wojskiem, policją, związkami harcerstwa, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, a szczególnie młodzieżowymi, w patriotycznym wychowaniu, w upamiętnianiu miejsc walki i męczeństwa, sprawowanie opieki nad grobami poległych i zmarłych kombatantów;

9. Przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii w sprawach Stowarzyszenia;

10. Informowanie opinii publicznej, władz państwowych i samorządowych o problemach kombatanckich i działalności Stowarzyszenia;

11. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13

1.Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i występuje w formach:

 • członka zwyczajnego, którym może być osoba pisemnie deklarująca członkostwo w Stowarzyszeniu niezależnie od obecnego miejsca zamieszkania i posiadanego obywatelstwa;

 • członka honorowego lub honorowego prezesa zarządu odpowiedniego szczebla, którym może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia;

 • członka wspierającego, którym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność statutową Stowarzyszenia.

2.Organem zatwierdzającym decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających jest Zarząd Główny Stowarzyszenia.

3.Członkiem zwyczajnym zostaje się przez złożenie Deklaracji Przystąpienia Do Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej i wpisanie na listę członków w jednostce organizacyjnej Stowarzyszenia szczebla okręgowego.

§14

1.Członka zwyczajnego przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Koła, a zatwierdza Zarząd Okręgowy.

2.Osobie nie przyjętej w poczet członków służy prawo odwołania do Zarządu Okręgowego i Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

3.Godność członka lub prezesa honorowego nadaje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Okręgowego.

4.Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Koła lub wyższej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia.

5.Zarząd przyjmujący członków prowadzi ich ewidencję.

6.Zarząd Okręgowy przechowuje dokumenty członków Stowarzyszenia.

§15

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, zgłaszania postulatów, oceniania działalności władz i komisji oraz członków Stowarzyszenia, występowania z uzasadnionymi wnioskami o zawieszenie bądź odwołanie członków władz, komisji i innych organów Stowarzyszenia, korzystania z jego pomocy oraz noszenia odznak organizacyjnych.

2.Członek wspierający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski organom Stowarzyszenia Spadkobierców oraz może uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia bez prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Okręgowych Zjazdach i Kongresie Stowarzyszenia.

3.Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zwracania się ze swoimi sprawami i inicjatywami oraz odwoływania się do wszystkich władz Stowarzyszenia.

§16

1.Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;

b) przestrzegać postanowień Statutu;

c) stosować się do wewnętrznych regulaminów;

d) wykonywać uchwały władz Stowarzyszenia;

e) realizować podjęte zobowiązania;

f) przyczyniać się do pogłębiania życzliwości i koleżeńskich więzi z kombatantami oraz

pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

g) godnie reprezentować Stowarzyszenie swoją postawą obywatelską i etyczno-moralną.

2.Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i podejmowanych zadań.

3.Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek należeć do jednego z kół Stowarzyszenia.

§17

Władze Stowarzyszenia mogą udzielać swoim członkom wyróżnień z tytułu osiągnięć w pracy organizacyjnej.

§18

1.Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. śmierci członka Stowarzyszenia;

 2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego pisemnie przez członka zwyczajnego do Zarządu Okręgowego, a przez członka wspierającego do Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

 3.  skreślenia z ewidencji członków na skutek podjęcia uchwały przez właściwe władze Stowarzyszenia w przypadku:

  • działania konsekwentnie niezgodnego lub rażąco sprzecznego z przepisami Statutu;
  • działania na szkodę Stowarzyszenia;
  • niewypełniania obowiązków określonych w § 16 po uprzednim wyjaśnieniu przyczyny;
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych lub wykluczenia orzeczonego przez Sąd Koleżeński;
 5. utraty zdolności do działań prawnych przez członka wspierającego – osoby prawnej.

2. Osoba pozbawiona praw członkowskich ma prawo wniesienia w ciągu jednego miesiąca odwołania do Zarządu Głównego, który z kolei jest zobowiązany w ciągu dwóch miesięcy wydać stosowne postanowienie. Postanowienie Zarządu Głównego będące odpowiedzią na odwołanie może być zaskarżone w ciągu jednego miesiąca do Kongresu Stowarzyszenia, a jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§19

1.Strukturę Stowarzyszenia tworzą:

a) władze naczelne:

 • Zarząd Główny;

 • Główna Komisja Rewizyjna;

 • Główny Sąd Koleżeński;

b) jednostki terenowe, zgodnie ze strukturą organizacyjną Stowarzyszenia Spadkobierców:

 • Okręgi;

 • Koła.

2.Organizacje okręgowe może powoływać i rozwiązywać Zarząd Główny. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Okręgu określa teren działania i siedzibę Okręgu.

3.Zarządy Okręgowe mogą tworzyć i rozwiązywać Koła stosownie do potrzeb.

4.Koła powstają z inicjatywy członków za zgodą Zarządu Okręgowego, który określa ich zasięg terytorialny.

5.Zarządy Kół organizują się w miastach, dzielnicach, wsiach i osiedlach.

6.Zarządy wszystkich szczebli mogą powoływać komisje problemowe, stałe lub doraźne, dla wykonania określonego zadania oraz zespoły doradcze.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

1.Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: Kongres, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.

2.Władzami organizacji okręgowej są: Okręgowy Zjazd Delegatów, Zarząd Okręgowy, Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowy Sąd Koleżeński.

3.Władzami Koła są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna.

§21

Kadencja władz wszystkich szczebli Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§22

1.Władze Stowarzyszenia na każdym szczeblu organizacyjnym tworzą przedstawiciele spadkobierców wszystkich środowisk spadkobierców kombatantów II wojny światowej proporcjonalnie do ilości tych środowisk.

2.Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie i podejmują decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków lub delegatów, z wyjątkiem określonym w § 30 oraz w § 49. W przypadku równości głosów decyduje Prezes danego szczebla. Uchwały władz wyższych są wiążące dla władz niższego szczebla.

3.Uchwały sprzeczne z przepisami prawa, Statutem i uchwałami władz wyższych Stowarzyszenia są nieważne.

4.Władze Stowarzyszenia konsultują projekty uchwał, postanowień i dokumentów z jednostkami organizacyjnymi niższego szczebla.

5.Członkowie Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnych tych szczebli.

6.Członkowie Komisji Rewizyjnych nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia.

7.Członkowie władz i innych organów Stowarzyszenia odpowiadają przed swymi organizacjami za wykonanie powierzonych im zadań.

§23

1.Władze Stowarzyszenia do bieżącego kierowania działalnością w okresach między plenarnymi posiedzeniami wybierają Prezydia. W skład Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie Zarządu w ilości określonej przez Zarząd.

2.Zakres działania, kompetencje i częstotliwość posiedzeń określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich uczestniczą w posiedzeniach Zarządów i Prezydiów z głosem doradczym.

4.Zarządy na swoje posiedzenia mogą zapraszać osoby z głosem doradczym. Głos doradczy przysługuje członkom honorowym i wspierającym Stowarzyszenia.

§24

1.W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedna trzecia składu organu.

2.W przypadku rezygnacji z wykonywania powierzonej funkcji przez członka władz Stowarzyszenia każdego szczebla, konieczne jest podjęcie uchwały władz tego szczebla.

3.W przypadku rezygnacji z wykonywania powierzonej funkcji przez członka Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej. Rezygnacja i ewentualny wybór uzupełniający skład w tych organach Stowarzyszenia wymaga każdorazowo dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIX.

§25

Głosowanie w Stowarzyszeniu odbywa się jawnie. Na wniosek przyjęty zwykłą większością uprawnionych – głosowanie jest tajne.

§26

1.Do Kongresu, Zjazdu Delegatów i Walnego Zebrania należy:

 • ocena działalności, zatwierdzenia sprawozdań ustępujących władz i podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępujących władz;

 • uchwalenie programu Stowarzyszenia i jego organizacji terenowych;

 • wybór delegatów i władz Stowarzyszenia:

 • rozpatrywanie wniosków i odwołań;

 • określanie zasad działalności gospodarczo-finansowych.

2.W Kongresie i Zjazdach uczestniczą z głosem decydującym delegaci, a z głosem doradczym członkowie ustępujących władz.

3.Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.

§27

Do zakresu działania Zarządów Stowarzyszenia należy:

 • kierowanie działalnością macierzystej jednostki organizacyjnej zgodnie z ustaleniami §11 i §12;

 • reprezentowanie organizacji w jej macierzystym terenie;

 • gospodarowanie majątkiem i funduszami zgodnie z ustaleniami rozdziału IX;

 • powoływanie i odwoływanie komisji problemowych oraz zespołów doradczych i nadzorowanie ich pracy;
 • sprawowanie nadzoru nad Zarządami podległych jednostek;
 • składanie sprawozdań jednostkom nadrzędnym i władzom administracyjnym.

KONGRES STOWARZYSZENIA

§28

1.Kongres jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwoływaną przez Zarząd Główny co 4 lata.

2.Termin, miejsce oraz porządek obrad Kongresu powinny być ogłoszone nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.

3.Nadzwyczajny Kongres zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bądź jednej trzeciej Zarządów Okręgowych, w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

§29

Do Kongresu, poza uprawnieniami przewidzianymi w §26 należy:

1.Uchwalenie Statutu lub dokonanie w nim zmian;

2.Wybór Zarządu Głównego w liczbie do 35 osób, w tym Prezydium Zarządu Głównego do 12 osób, Głównej Komisji Rewizyjnej do 9 osób oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego do 6 osób.

§30

Do podjęcia przez Kongres uchwał o zmianie Statutu, w tym zmianie nazwy lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, wymagana jest większość co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności nie mniej niż połowy delegatów.

ZARZĄD GŁÓWNY

§31

1.Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Kongresami.

2.Do zakresu działania Zarządu Głównego, poza upoważnieniami określonymi w §27, należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w ramach ustalonych przez Kongres, czuwanie nad wykonywaniem i przestrzeganiem jego uchwał oraz realizacja statutowych zadań Stowarzyszenia;

 • uchwalanie zasad wyboru delegatów proporcjonalnie do ilości członków z uwzględnieniem reprezentacji wszystkich środowisk ruchu kombatanckiego;

 • uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia;

 • zatwierdzanie decyzji o przyjęciu członków wspierających Stowarzyszenia;

 • prowadzenia polityki kadrowej Stowarzyszenia;

 • koordynowanie działalności komisji problemowych i zespołów doradczych;

 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych;

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

3.Stowarzyszenie może być reprezentowane na zewnątrz przez trzech członków Prezydium Zarządu Głównego łącznie, w tym: Prezesa lub Wiceprezesa i dwóch członków Prezydium.

4.Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż dwa razy w roku, a także na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

5.Zarząd Główny działa na podstawie wewnętrznego regulaminu i planów rocznych podjętych w drodze uchwały i zatwierdzanych przez Prezesa Stowarzyszenia.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§32

1.Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia;

 • przedstawianie Zarządowi Głównemu oceny działalności jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli;

 • składanie sprawozdań Kongresowi i występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

 • sprawowanie nadzoru nad powoływaniem oraz należytym funkcjonowaniem komisji rewizyjnych niższych szczebli;

 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim;

 • uchwalanie regulaminu swego działania oraz regulaminów dla komisji niższych szczebli.

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§33

1.Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy o przewinienia organizacyjne członków, władz naczelnych i okręgowych Stowarzyszenia oraz odwołania od orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich, a także wnioski Zarządu Głównego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2.Główny Sąd Koleżeński sprawuje nadzór organizacyjny nad działalnością Okręgowych Sądów Koleżeńskich oraz nad wykonywaniem orzeczeń, a także uchwala regulaminy swego działania oraz Okręgowych Sądów Koleżeńskich.

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE OKRĘGOWE STOWARZYSZENIA

§34

1.Do Okręgowego Zjazdu Delegatów, poza ustaleniami §26, należy: wybór Zarządu Okręgowego w liczbie do 10 osób, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w liczbie do 5 osób każde oraz delegatów na Kongres .

2.Termin, miejsce i porządek obrad Zjazdu ogłasza się co najmniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem.

3.Nadzwyczajny Zjazd może być zwołany przez Zarząd Okręgowy z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, bądź Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub jednej trzeciej kół działających na terenie właściwego Okręgu. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje się w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

ZARZĄD OKRĘGOWY

§35

1.Do zakresu działania Zarządu Okręgowego poza ustaleniami §27 należy:

 • kierowanie okręgową organizacją Stowarzyszenia, zapewnienie przestrzegania Statutu, wykonywanie uchwał władz nadrzędnych oraz realizowanie programu Stowarzyszenia i organizacji okręgowej;

 • uchwalanie budżetu organizacji okręgowej, gospodarowanie funduszami i majątkiem zgodnie z przepisami rozdziału IX oraz zatwierdzanie budżetu i sprawozdań finansowych podległych jednostek terenowych Stowarzyszenia;

 • wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów koleżeńskich;

 • koordynowanie działalności komisji problemowych i zespołów doradczych;

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

2.Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku, a także na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

§36

1.Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym organizacji okręgowej Stowarzyszenia odpowiedzialnym przed Okręgowym Zjazdem Delegatów i podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej.

2.Do zakresu działania Komisji należy:

 • kontrola działalności statutowej i finansowej Zarządu Okręgowego i podległych ogniw oraz gospodarowania majątkiem im powierzonym;

 • składanie sprawozdań na Okręgowym Zjeździe Delegatów i występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowemu;

 • występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o zawieszenie w działalności Zarządu Okręgowego lub jego członków oraz do Zarządu Okręgowego o zawieszenie działalności podległych mu jednostek terenowych lub ich członków;

 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim.

OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

§37

Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy i przewinienia organizacyjne członków podległych Zarządowi Okręgowemu.

ROZDZIAŁ VII

KOŁA STOWARZYSZENIA

§38

Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i mogą być powoływane na podstawie uchwał Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia.

§39

1.Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła co 4 lata, a zebranie sprawozdawcze co najmniej raz w połowie kadencji.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub władz wyższych Stowarzyszenia a także na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Koła, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3.Do Walnego Zebrania Członków poza ustaleniami §26 należy:

a) wytyczanie kierunków oraz określanie zasad i form działalności Koła;

b) decydowanie o wszystkich sprawach działania Koła nie zastrzeżonych dla władz wyższych

Stowarzyszenia, a także podejmowanie uchwał i przyjmowanie wniosków na Zjazd

Okręgowy;

c) wybór Zarządu Koła w liczbie do 6 osób oraz Komisji Rewizyjnej w liczbie do 3 osób.

§40

1.Zwyczajne Zebranie Zarząd Koła zwołuje w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w roku. Zebranie przyjmuje informacje Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, rozpatruje zgłoszone wnioski i podejmuje uchwały w sprawie działalności Koła.

2.Zebranie Koła jest prawomocne w obecności co najmniej połowy jego członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

§41

1. Do zakresu działania Zarządu Koła, poza stosownymi ustaleniami § 27 należy:

 1. przyjmowanie członków Stowarzyszenia i prowadzenia ich ewidencji;
 2. przedstawianie Zarządowi Okręgowemu informacji o skreśleniu z listy członków oraz  wniosków o skierowanie do Sądu Koleżeńskiego spraw członków Koła, w przypadkach określonych w Statucie.

§42

1.Komisja Rewizyjna Koła sprawuje kontrolę nad działalnością organizacyjną i finansową Koła.

2.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące Okręgowej Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla tej Komisji.

3.Komisja Rewizyjna Koła przedstawia również okresowe informacje ze swej działalności na Zwyczajnym Zebraniu Koła.

ROZDZIAŁ VIII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACYJNA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§43

1.Członkowie Stowarzyszenia, którzy dopuścili się przewinień organizacyjnych, ponoszą odpowiedzialność przed Sądami Koleżeńskimi.

2.Przewinienia organizacyjne polegają na naruszeniu Statutu, zasad programowych Stowarzyszenia, uchwał władz i regulaminów, postępowaniu niezgodnym z zasadami etyki lub działaniu na szkodę Stowarzyszenia.

§44

1.Karami organizacyjnymi są:

a) upomnienie;

b) nagana;

c) zawieszenie w prawach członkowskich do 2 lat;

d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2.Osoba ukarana ma prawo odwoływania się do wyższych instancji Stowarzyszenia aż do Kongresu włącznie.

§45

Wykonanie orzeczeń Sądów Koleżeńskich należy do właściwych Zarządów Okręgowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§46

1.Stowarzyszenie posiada majątek, który stanowią: nieruchomości, ruchomości, nabyte prawa, spadki i zapisy, dokumenty i fundusze. Fundusze powstają z:

 • wpisowego i składek członkowskich określanej właściwą uchwałą każdego z okręgów Stowarzyszenia, pozostających do ich dyspozycji. W przypadkach szczególnych Zarząd Okręgu ma prawo, w drodze podjętej uchwały, personalnie sprecyzowanego zwolnienia z płacenia wpisowego i składek;

 • dotacji, subwencji i darowizn;

 • dochodów z imprez i zbiórek;

 • działalności gospodarczej.

2.Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§47

1.Podstawą działalności finansowej jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w jego dyspozycji.

2.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§48

1.Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny. Zarząd ustala zasady podziału majątku Stowarzyszenia po konsultacji z Zarządami Okręgowymi.

2. Zarządy Okręgowe i podległe im zarządy jednostek terenowych administrują majątkiem Stowarzyszenia na podstawie zasad ustalonych przez Zarząd Główny.

§49

Prawo podejmowania decyzji gospodarczych, w szczególności zobowiązań majątkowych, w tym finansowych, przysługuje Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia na podstawie właściwych uchwał podjętych przez Zarząd Główny. Do podjęcia takich uchwał wymagana jest większość co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Zarządu Głównego. Zarząd Główny wyznacza osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań, umów, pełnomocnictw, oświadczeń, pociągających majątkowe zobowiązania Stowarzyszenia.

§50

1.Umowy, pełnomocnictwa, oświadczenia i inne dokumenty pociągające za sobą majątkowe zobowiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisów dwóch upoważnionych członków właściwego Zarządu oraz Skarbnika.

2.Zmiany w majątku trwałym Stowarzyszenia wymagają uchwały Zarządu Głównego.

§51

Jednostki terenowe mogą prowadzić za zgodą Zarządu Głównego niewyodrębnioną działalność gospodarczą i dysponować uzyskanymi z niej funduszami, a także uzyskiwać inne dochody z ich wyłącznym przeznaczeniem na potrzeby statutowe.

§52

Uchwała Kongresu o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi przeznaczenie posiadanego majątku.

§53

Statut oraz jego zmiany obowiązują po dokonaniu wpisu w rejestrze sądowym.


W sobotę 1 września 2012r. w Lubaczowie braliśmy udział w obchodach 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Delegacje władz miejskich, powiatowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich, lubaczowskich szkół i zakładów, oddali hołd bohaterom tamtych tragicznych dla Polski dni, składając biało-czerwone wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.
Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia.
Na wniosek Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów […]

Previous Entry

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000089474 od dnia 07.02.2002

Next Entry

Powiadamiaj mnie o nowościach na stronie
Loading...Loading...


five + two =
Ostatnie wpisy
Cookie i warunki korzystania
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności